Regulamin

Regulamin www.atrakcjeblisko.pl v1.1

Regulamin jest znowelizowany i zgodny z wymogami ustawy o Ochronie Praw Konsumenta z dnia 30 maja 2014r.
< >www.atrakcjeblisko.pl. Serwis atrakcjeblisko.pl w dalszej części nazywany jest Serwisem. Serwis umożliwia wymianę informacji dotyczącą organizowanych atrakcji, wydarzeń, organizowanych i reklamowanych przez zarejestrowanych uczestników Serwisu. Właścicielem Serwisu jest ASBERK Adam Berć z siedzibą w Plewiskach NIP6731275200, prowadzącym zarejestrowaną działalność gospodarczą.
Ogłoszenia -  jest zamieszczane przez zarejestrowanego uczestnika serwisu, poprzez umieszczenie informacji w postaci plików tekstowych zdjęciowych, przekierowania na własne strony internetowe, pozwalającym osobom zainteresowanym na pozyskanie informacji o wydarzeniach i atrakcjach organizowanych w wybranej miejscowości lub okolicy. Ogłoszenie stanowi jednocześnie reklamę atrakcji lub wydarzenia.  
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna instytucja, organizacja posiadająca osobowość prawną, która po zarejestrowaniu się uzyskała dostęp usług oferowanych przez serwis, lub korzysta z serwisu bez rejestracji posiadając prawo do przeglądania ogłoszeń, akceptując jednocześnie regulamin serwisu.
Cennik – ustalony przez Serwis, zawiera opłaty za usługi świadczone za pośrednictwem atrakcjeblisko.pl
Operator – oznacza właściciela serwisu
Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywiste wydarzenie, lub atrakcję , której ogłoszenie dotyczy.
II Ogólne zasady


Regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu ogłoszeniowego atrakcjeblisko.pl
Określa zasady udostępniania ogłoszeń w serwisie
Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w ogłoszeniach. Nie ponosi odpowiedzialności za skutki podanych przez Użytkowników informacji, nieprawdziwych lub niepełnych danych, lub powstałych szkód w wyniku zawartych w ogłoszeniu danych. Nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody podczas atrakcji i wydarzeń ogłaszanych w serwisie. Za treść publikowanych ogłoszeń odpowiedzialni są wyłącznie Użytkownicy publikujący ogłoszenie. Uczestnicy korzystający z atrakcji lub wydarzeń ogłaszanych w serwisie, biorą udział tylko i wyłącznie na swoją odpowiedzialność i ryzyko. 
Ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, nie mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku dojścia do złamania w/w zasad może zostać ogłoszenie usunięte lub może nastąpić odmowa publikacji ogłoszenia. Odmowa publikacji ogłoszenia może nastąpić również w przypadku zamieszczenia zdjęć lub treści sprzecznych z charakterem serwisu, naruszające normy społeczne i etyczne.
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszeń i wprowadzania poprawek.  
Treść ogłoszeń może zostać edytowana przez wyszukiwarki internetowe, mogą pojawić się w treści przedstawionych wyników w wyszukiwarkach.
Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń wprowadzających innych użytkowników w błąd i za takie działanie odpowiada użytkownik umieszczający ogłoszenie.

III. Warunki uczestnictwa


Użytkownikiem serwisu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna instytucja, organizacja posiadająca osobowość prawną, która po zarejestrowaniu się uzyskała dostęp usług oferowanych przez serwis, lub korzysta z serwisu bez rejestracji posiadając prawo do przeglądania ogłoszeń, akceptując jednocześnie regulamin serwisu.
Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji są informacjami podawanymi dobrowolnie. Informacje podane przez Użytkownika w ogłoszeniu nabierają statusu informacji jawnej i mogą być wykorzystywane przez innych użytkowników zarejestrowanych lub bez rejestracji.
Informacje podawane przez Użytkownika w ogłoszeniu nie mogą zawierać destabilizujących pracę serwisu. W przypadku informacji destabilizujących pracę serwisu, atrakcjeblisko.pl może zablokować ogłoszenie lub Użytkownika.
Użytkownik w celu opublikowania ogłoszenia, musi zostać zarejestrowany jednocześnie akceptując regulamin wraz z innymi zasadami serwisu, oraz akceptuje jednocześnie wszystkie zmiany jakie zostają wprowadzane w czasie trwania uczestnictwa w serwisie bez potrzeby informowania Użytkownika o nowelizacja w serwisie.


IV Rejestracja


Rejestracja użytkownika jako osoba fizyczna, korzystającego z serwisu odbywa się poprzez dobrowolne podanie swoich danych wypełniając formularz zgłoszeniowy wymagający imienia, nazwiska, adresu email, hasła i opcjonalnie innych danych wymienionych w formularzu. Użytkownik rejestrujący się jako osoba prawna lub instytucja zobowiązany do podania nazwy firmy lub instytucji, imienia i nazwiska osoby kontaktowej, adresu email, hasła, oraz innych danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. W celu uzyskiwania faktury Vat potrzebne są dane związane z adresem i numer NIP.
Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych przy każdorazowej zmianie ich, oraz aktualizowania danych do wystawienia faktury Vat. Akceptacja danych przez kliknięcie przycisku rejestracji, tym samym Użytkownik potwierdza autentyczność danych oraz akceptuje warunki regulaminu i warunki funkcjonowania serwisu.
Użytkownik akceptując swoją rejestrację jednocześnie akceptuję możliwość przetwarzania swoich danych w celach marketingowych i zezwala serwisowi na komunikowanie się z Użytkownikiem.Dane przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych i zgodnie z prawem polskim.
Użytkownik potwierdzając swoją rejestrację zezwala na kontaktowanie się innych użytkowników poprzez podane przez siebie sposobu kontaktu.
Użytkownik ma prawo modyfikować swoje dane, ma wgląd do swoich danych, może je aktualizować poprzez stronę internetową serwisu lub poprzez kontakt z przedstawicielem serwisu pod adresem mailowym info@atrakcjeblisko.pl
Administratorem danych jest ASBERK Adam Berć ul. Jesienna 44/1, 62-064 Plewiska, konto powstałe podczas rejestracji jest kontem bezterminowym i Użytkownik może w każdej chwili dokonać likwidacji swojego konta.
Użytkownik może korzystać tylko ze swojego konta, nie może udostępniać go innym osobom. Każdy Użytkownik ma prawo posiadać tylko jedno konto. Operator zastrzega sobie prawo do likwidacji podwójnych lub wielokrotnych kont jednego Użytkownika. Likwidacja konta może nastąpić również w przypadku dojścia do łamania postanowień Regulaminu.

V. Usuwanie Użytkownika z serwisu.
Operator serwisu może usunąć z serwisu Użytkownika łamiącego Regulamin, łamiącego obowiązujące prawo, stosującego metody spamowania, umieszczającego reklamy innych serwisów, umieszczających reklamy innych firm, instytucji niż sam reprezentuje, umieszcza treści obraźliwe, używa wulgaryzmów i powszechnie uznawane za obelżywe treści, zdjęcia, filmy linki do stron o takich treściach.
Użytkownik umieszczający nieprawdziwe informacje, może zostać usunięty z serwisu, który nie wywiązuje się z postanowień regulaminu lub zobowiązań wobec Serwisu. Działanie na szkodę Serwisu zostanie również potraktowanie jako łamanie regulaminu i taki Użytkownik zostanie usunięty lub zawieszony.
Użytkownik usunięty z Serwisu nie może ponownie, bez zgody operatora Serwisu zakładać konta nowego lub wykorzystywać konta innego Użytkownika.

VI Zasada umieszczania ogłoszenia
Zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie może być płatne zgodnie z ceną podaną podczas dodawania ogłoszenia uzależniona od okresu wyświetlania ogłoszenia. Opłata jest uzależniona od funkcjonującej w okresie rejestracji ogłoszenia zasady opłat w serwisie i może ulec zmniejszeniu w zależności od funkcjonującej promocji. O opłacie za ogłoszenie Użytkownik otrzymuje informację w procesie rejestracji ogłoszenia.
Zamieszczenie ogłoszenia jest poprzez naciśniecie funkcji Dodaj atrakcję/wydarzenie zamieszczonego na stronach Serwisu atrakcjeblisko.pl
Umieszczenie ogłoszenia po przejściu całej ścieżki aktywacji ogłoszenia kończy się akceptacją treści ogłoszenia, miejsca zamieszczenia w odpowiedniej wybranej kategorii. Za treść ogłoszenia odpowiada Użytkownik zamieszczający ogłoszenie.
Użytkownik ma prawo edytować ogłoszenie i wprowadzać modyfikacje.
Ogłoszenie może ukazać się z opóźnieniem potrzebnym do weryfikacji treści ogłoszenia. Ogłoszenie może być zablokowane przez operatora Serwisu.
Ogłoszenie nie może być umieszczane wielokrotnie.
Ogłoszenie może zostać wyróżnione przez Użytkownika za dodatkową opłatą, może również zostać wyróżnione przez operatora serwisu.
Serwis atrakcjeblisko.pl nie odpowiada za treści umieszczone w ogłoszenia. Za treść ogłoszenia odpowiada Użytkownik który zamieścił ogłoszenie.
Użytkownik umieszczający ogłoszenie oświadcza, że wszelkie treści w ogłoszeniu są jego własnością i posiada pełne prawa autorskie do zamieszczanych w ogłoszeniu materiałów oraz nie narusza praw osób trzecich.
Serwis ma prawo dokonać zmian w cenniku, stosować promocje cenowe. Wszelkie zmiany są ogłaszana na stronie serwisu. Nie dokonuje się zmian cen w ogłoszeniach już udostępnionych w serwisie do ich wygaśnięcia w pierwotnym zamówienia. Przedłużenie ogłoszenia będzie możliwe tylko w aktualnych cenach na dzień przedłużenia ogłoszenia.
Rozliczenie transakcji z serwisem dokonuje się w procesie zamieszczania ogłoszenia i tym procesie Użytkownik ma możliwość wyboru formy płatności i operatora płatności tylko i wyłącznie z dostępnych w Serwisie operatorów i sposobów płatności.
Użytkownik może wyrazić chęć otrzymania faktury Vat, którą otrzyma pod warunkiem podania poprawnych danych w procesie rejestrowania się jako Użytkownik lub skoryguje swoje dane. Faktura jest wystawiana na koniec miesiąca zbiorczo i zostaje wysłana do Użytkownika drogą elektroniczną na adres email podany w procesie rejestracji. W przypadku zaistnienia sytuacji w której Użytkownik nie otrzymał faktury Vat a zgłaszał taką potrzebę, Użytkownik musi skontaktować się pod adresem info@atrakcjeblisko.pl Uzyskanie faktury jest możliwe tylko i wyłącznie po wpisaniu prawidłowych danych w momencie rejestracji ogłoszenia.

VII Reklamacje i Postanowienia końcowe.
Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych usług przez Serwis muszą zostać zgłoszone pod adresem mailowym info@atrakcjeblisko.pl Użytkownik musi zgłosić reklamację w ciągu 24 godzin od powstania zdarzenia reklamacyjnego.
W przypadku zasadnej reklamacji operator Serwisu niezwłocznie ustali z Użytkownikiem formę rekompensaty. W każdym wypadku rekompensata nie będzie wyższa od opłaty jaką wnosił Użytkownik za ogłoszenie. Serwis nie odpowiada za skuteczność ogłoszeń umieszczanych przez Użytkownika.
Użytkownik uznaje, że wszelkie prawa do Serwisu, prawa autorskie, myśl intelektualna zawarta w koncepcji serwisu, znaki towarowe, logo, konta Użytkowników, całość usług w serwisie należą do Asberk Adam Berć. Własność ta dotyczy również domeny www.atrakcjeblisko.pl , która jest jedynie udostępniana Użytkownikom w postaci Serwisu jako usługa. 
Serwis ma prawo do redystrybucji ogłoszeń
Okres rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie wynosi 1 miesiąc, chyba, że Operator postanowi inaczej np.: ze względów na naruszenia Regulaminu. Wcześniejsza rezygnacja z publikacji ogłoszenia nie daje prawa Użytkownikowi na zmniejszenie opłaty za ogłoszenie opublikowane.
Operator zastrzega sobie możliwość dodawania ogłoszeń reklamowych komercyjnych na stronach Serwisu oraz dodawać ogłoszenia reklamowe w ogłoszeniach Użytkowników według polityki Operatora w tym zakresie bez potrzeby informowania Użytkownika.
Operator zastrzega sobie możliwość przekazania praw do Serwisu lub obsługi serwisu osobom w całości lub części o czym poinformuje Użytkowników na stronach serwisu.
Rezygnacji z usług świadczonych przez Serwis podczas trwania uczestnictwa w Serwisie jako Użytkownik należy dokonać pisemnie lub poprzez wyrejestrowanie się z Serwisu.
Operator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu i opublikowania nowego bez konieczności informowania o tym Użytkowników. Nowy regulamin będzie opublikowany na stronie atrakcjeblisko.pl  i nowy Regulamin obowiązuje w chwili opublikowania.
Wszystkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis atrakcjeblisko.pl na podstawie niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.
Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu www.atrakcjeblisko.pl i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.
Użytkownik jest zobowiązany o poinformowanie Operatora o wszystkich nieprawidłowościach jakie zauważy w Serwisie, o kradzieży danych osobowych lub teleadresowych itp. Informację należy zgłosić pod adresem info@atrakcjeblisko.pl

Data: 20180129
Tabela Opłat atrakcjeblisko.pl 02.02.2018
Dodanie ogłoszenia  Pogrubienie Podświetlenie Wyróżnienie Str. Główna
3dni         0,00 zł            5,00 zł          8,00 zł             12,00 zł          25,00 zł
5dni         0,00 zł            8,00 zł         10,00 zł            16,00 zł          35,00 zł
7dni         0,00 zł          12,00 zł         15,00 zł            18,00 zł          45,00 zł
14dni      20,00 zł         18,00 zł         20,00 zł            35,00 zł          55,00 zł
30dni      39,00 zł         35,00 zł         38,00 zł            65,00 zł        100,00 zł
60dni      75,00 zł         55,00 zł         70,00 zł            88,00 zł        180,00 zł
90dni      120,00 zł       65,00 zł       100,00 zł          110,00 zł        260,00 zł
Abonament atrakcjeblisko.pl 02.02.2018
Dodanie ogłoszenia  Pogrubienie Podświetlenie Wyróżnienie Str. Główna
30dni       25,00 zł          25,00 zł       33,00 zł           55,00 zł          100,00 zł
60dni       50,00 zł          45,00 zł       60,00 zł           75,00 zł          160,00 zł
90dni     105,00 zł          55,00 zł       90,00 zł         110,00 zł          220,00 zł
180dni   185,00 zł          80,00 zł      130,00 zł        180,00 zł          420,00 zł

DODAJ

Top